Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2013

kleinbow
kleinbow
6694 896a
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
kleinbow
kleinbow
5799 3a6c 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
kleinbow
5855 7e81
Reposted fromSzczurek Szczurek
kleinbow
6564 7b80 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaSzczurek Szczurek
kleinbow
9781 2e2d 500
Reposted fromzvierz zvierz viaSzczurek Szczurek
kleinbow
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretaliate retaliate
kleinbow
0199 4223
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaretaliate retaliate

September 28 2013

kleinbow
Najgorszy jest moment, w którym czekasz na coś i tak boleśnie nic się nie dzieje. I prawdopodobnie nic się nie wydarzy. A mimo to, Ty nie potrafisz przestać czekać.
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viazoozia zoozia
kleinbow
9274 34b7
Reposted fromiamstrong iamstrong viazoozia zoozia
kleinbow
- Where do you live?
- Mostly inside my head.
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viazoozia zoozia
kleinbow
Kiedy myślimy, wiemy, o co nam chodzi, kiedy mówimy, kiedy już powiemy, zostajemy trochę rozczarowani. Jak to, więc tylko o to chodziło?   
— Sławomir Mrożek, "Dziennik. Tom 1. 1962–1969"
kleinbow
1095 e94a
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viazzuzen33 zzuzen33
kleinbow
Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło.
— Oscar Wilde
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyownreality myownreality
kleinbow
Włóczykij szedł coraz szybciej, prosto w stronę lasu. Wtedy w ostatnim domu ktoś uchylił trochę drzwi i bardzo stary głos zawołał:
-Dokąd idziesz?
-Nie wiem - odpowiedział Włóczykij.
Drzwi zamknęły się i Włóczykij wszedł w las. Miał przed sobą sto mil ciszy.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromannika annika viamyownreality myownreality

September 14 2013

kleinbow
Reposted bykarema1Virasillillyofthevalleyfiolkowapampam

September 10 2013

kleinbow
9165 4f0b
Reposted fromretaliate retaliate
kleinbow
3455 04c0
Reposted fromnoja noja viamyownreality myownreality

tyleroakley:

"What Disney Characters ALMOST Looked Like”

Reposted fromzoozia zoozia viamole-w-filizance mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl